Hallitus 39 § - 42 §

 

 

HALLITUS

 

 

39 §

 

Kassan hallitukseen kuuluu neljä varsinaista jäsentä, joista kullakin on oltava henkilökohtainen varajäsen.

 

Hallituksen valitsee kassankokous. Kassan vakuutetut valitsevat kolme varsinaista hallituksen jäsentä varajäsenineen. Osakkaat valitsevat yhden varsinaisen jäsenen varajäsenineen.

 

 

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja hallituksesta eroaa joka toinen vuosi kaksi kassan vakuutettujen valitsemaa varsinaista jäsentä varajäsenineen ja joka toinen vuosi yksi kassan vakuutettujen valitsema varsinainen jäsen varajäsenineen sekä osakkaan valitsema varsinainen jäsen varajäsenineen.

 

Hallituksen jäsenelle ja varajäsenelle maksetaan hallituksen kokoukseen osallistumisesta kokouspalkkio, jonka määrästä päättää kassankokous.

 

 

 

40 §

 

Hallitus edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

 

 

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 

1.   valita ja erottaa toimitusjohtaja, kassan toimihenkilöt ja asiantuntijalääkäri sekä määrätä heidän toimenhoitonsa ehdoista;

 

2.   antaa toimitusjohtajalle kassan juoksevan hallinnon ja muun toiminnan hoitamista varten tarvittavat ohjeet ja määräykset;

 

3.   vastata kassan kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä;

 

4.   päättää kassan varojen sijoittamisesta ja 45 §:ssä mainittujen lainojen  ottamisesta;

 

5.   päättää etuuksien myöntämisestä, ellei hallitus ole antanut ratkaisuoikeuksia toimitusjohtajalle tai kassan toimihenkilöille;

 

6.   kutsua koolle kassankokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat sekä tehdä toimintakertomuksessa kokoukselle esitys tilinpäätöksen osoittamaa yli- tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi; sekä

 

7.   antaa oikeus kassan nimen kirjoittamiseen 44 §:n mukaisesti.

 

 

41 §

 

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä on saapuvilla.

 

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy.

 

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa ottaa osaa sellaisen asian käsittelyyn, joka koskee hänen ja kassan välistä suhdetta tai muutoin hänen yksityistä etuaan.

 

 

 

 

 

 

42 §

 

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan laatija. Pöytäkirjan tarkastaa vähintään yksi hallituksen 
kutakin kokousta varten siihen erikseen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

 

Pöytäkirjaan on merkittävä:

 

1.   kokouksen päivämäärä, sen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka;

 

2.   kokouksessa saapuvilla olleet hallituksen jäsenet sekä muut henkilöt;

 

3.   kokouksessa käsitellyt asiat, siinä tehdyt päätökset ja suoritetut äänestykset sekä eriävät mielipiteet; sekä

 

4.   esteellisyydet ja muut tarpeellisiksi katsotut seikat.